ทิพยจัดเต็มประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ จ่ายน้อย จ่ายถูก

ทิพยจัดเต็ม (Absolute Health Solution)
ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ทิพย เอกซ์ตร้า แคร์ เริ่มคุ้มครอง 20-65 ปี
เรายังมอบส่วนลดเริ่มต้น 100 – 1,000 บาท
ให้ทุกกรมธรรม์

รายละเอียด

รายละเอียดความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ (บาท)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

แผน 7

1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน จากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี

250,000

350,000

400,000

500,000

600,000

650,000

750,000

ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
– ค่าห้องผู้ป่วยปกติ

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

8,000

– ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

16,000

(จำนวนวันคุ้มครองของค่าห้องผู้ป่วยปกติ และค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป
– ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
(รวมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วัน หลังออก จากโรงพยาบาล)

จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด

– ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจาก การบาดเจ็บ ภายในเวลา 24 ชม.หลังเกิดอุบัติเหตุ รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

8,000

– ค่าบริการรถพยาบาล

จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด

ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
– ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง)

จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด

– ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ใน ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ)
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
– ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง / วัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)

จ่ายตามจริงไม่เกินจำนวนผลประโยชน์สูงสุด

– ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ใน ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)
2. Personal Accident
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ. 2)
*ไม่คุ้มครองอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

250,000

350,000

400,000

500,000

600,000

650,000

750,000

เบี้ยประกันภัยรายปี
(รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ช่วงอายุ (ปี)

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

แผน 7

20 – 30

3,050

4,440

5,050

5,450

5,850

6,160

6,560

31 – 40

3,840

5,610

6,370

6,840

7,300

7,670

8,140

41 – 50

4,820

6,540

8,000

8,540

9,090

9,540

10,090

51 – 60

6,400

9,360

10,640

11,310

11,990

12,580

13,260

61 – 65* (สำหรับต่ออายุเท่านั้น)

8,400

12,290

13,970

14,810

15,660

16,410

17,260

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุระหว่าง 20-60 ปี บริบูรณ์ (อายุ 61-65 ปี เฉพาะกรณีต่ออายุเท่านั้น)
2. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว และผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไข ที่บริษัทกำหนด
ดาวน์โหลดใบสมัคร เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับการทำประกัน และจัดส่งคืนได้ที่ saveprakan@hotmail.com