Sale!

มิตรแท้ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถ Eco Car ซ่อมอู่ Deduct 4,000บาท

7,900.00 ฿ 7,600.00 ฿

มิตรแท้ประกันภัยรถยนต์ชั้น1  รถยนต์ ECO CAR  ซ่อมอู่ประกัน
ค่าเสียหายส่วนแรก 4,000 บาท (เก็บเมื่อเป็นฝ่ายผิด)

ทุนประกันตามจริง  สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
เช่น Nissan Almera NISMO 1.2VL CVT 1.2 ปี 2016 ทุนประกัน 400,000 บาท

HONDA : BRIO/AMAZE
MISUBISHI : ATTARGE  MIRAGE
NISSAN : ALMERA  MARCH
SUZUKI : SWIFT    
TOYOTA : YARIS

รายละเอียด

รายละเอียด
มูลค่าความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน300,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน /ครั้ง1,000,000 บาท
รถยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา)
ความเสียหายต่อรถยนต์ตามจริง/ ไม่เกิน 500,000 บาท
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ตามจริง/ ไม่เกิน 500,000 บาท
ความเสียหายส่วนแรก (ต้องจ่ายเพิ่ม กรณีเป็นฝ่ายผิด) 4,000 บาท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน50,000 บาท (7 คน)
ค่ารักษาพยาบาล /คน50,000 บาท (7 คน)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท
การซ่อมรถยนต์ซ่อมอู่ประกัน