Sale!

มิตรแท้ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 รถกระบะ ซ่อมห้าง Excess 5,000บาท

9,900.00 ฿ 9,400.00 ฿

มิตรแท้ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1  กระบะ ซ่อมศูนย์ (ห้าง)
กระบะ 4 ประตู  (จดเก๋ง รย.1) คุ้มครอง 7 คน
กระบะแคบ  (จดกระบะ รย.3) คุ้มครอง 3 คน
ค่าเสียหายส่วนแรก 5,000 บาท (เก็บเมื่อเป็นฝ่ายผิด)

ทุนประกันตามจริง  สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
เช่น TOYOTA HILUX REVO Prerunner Double cab 2.4 ปี 2016
ทุนประกัน 650,000 บาท

CHEVROLET  MAZDA  FORD  ISUZU
MITSUBISHI  TOYOTA  NISSAN

รายละเอียด

รายละเอียด
มูลค่าความคุ้มครอง
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน300,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน /ครั้ง1,000,000 บาท
รถยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา)
ความเสียหายต่อรถยนต์ตามจริง/ ไม่เกิน 1,000,000 บาท
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ตามจริง/ ไม่เกิน 1,000,000 บาท
ความเสียหายส่วนแรก (ต้องจ่ายเพิ่ม กรณีเป็นฝ่ายผิด) 5,000 บาท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน50,000 บาท (3 คน /7 คน)
ค่ารักษาพยาบาล /คน50,000 บาท (3 คน /7 คน)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท
การซ่อมรถยนต์ซ่อมศูนย์บริการ (ซ่อมห้าง)