แอกซ่าสมาร์ททราเวลเลอร์พลัสประภันภัยการเดินทางต่างประเทศ

0.00 ฿

แอกซ่าประกันภัยการเดินทาง สมาร์ททราเวลเลอร์ พลัส
มอบความคุ้มครองแก่คุณตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ด้วยความอุ่นใจ
เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท / ทุนประกันภัยสูงสุดถึง 10 ล้านบาท
ดาวน์โหลด : ใบคำขอเอาประกันภัย  ดาวน์โหลด : รายละเอียดกรมธรรม์

คำอธิบาย

ตารางความคุ้มครอง บาท)
ความคุ้มครองวงเงินเอาประกันภัย (บาท)
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4แผน 5
1.การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ
1,000,000
1,000,000
1,500,000
3,000,000
10,000,000
2.การรักษาพยาบาล เนื่องจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย
500,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
5,000,000
3.การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้าย กลับประเทศไทย1,000,0001,000,0002,000,0003,000,0004,000,000
4.ค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศ1,000,0001,000,0002,000,0003,000,0004,000,000
5.ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก1,000,0001,000,0002,000,0002,000,0003,000,000
6.การยกเลิกการเดินทางN/A10,00030,00030,00050,000
7.ความล่าช้าในการเดินทาง (8 ชั่วโมง / 1,000 บาท)10,000N/A30,00030,00050,000
8.การพลาดการต่อเที่ยวบิน (8 ชั่วโมง / 1,000 บาท)3,000N/A5,0005,00010,000
9.การลดจำนวนวันเดินทางN/A10,00030,00030,00050,000
10.การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง (8 ชั่วโมง / 1,000 บาท)N/AN/A15,00015,00025,000
11.การสูญหาย หรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋า5,000N/A50,00050,000100,000
12.การสูญหาย หรือเสียหายของเงินสด และเช็คเดินทางN/AN/A5,0005,00010,000
13.การสูญหาย หรือเสียหายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางN/AN/A5,0005,00010,000
14.การไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย2-way economy2-way economy2-way economy2-way economy2-way economy
15.การส่งผู้เยาว์เพื่อเดินทางกลับประเทศ1-way economy1-way economy1-way economy1-way economy1-way economy
16.ผลประโยชน์การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุดไม่เกิน 15 วัน)covercovercovercovercover
17.การชดเชยเงินสดระหว่างการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยใน อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยN/AN/A1,0001,0002,000
บริการตลอด 24 ชั่วโมงด้วยแอกซ่า ฮอตไลน์ โทร +66 2642 6688 แอกซ่า ฮอตไลน์ ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินและคำแนะนำเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

 

1 – 4 วัน190240
400
550
1,400
5 – 6 วัน2002995006501,700
7 – 8 วัน2403305997492,150
9 – 10 วัน2803808008992,699
11 – 14 วัน3304491,0001,1003,598
15 – 21 วัน3906701,3001,7984,700
22 – 31 วัน5769801,7292,0076,423
32 – 60 วัน8161,4882,4873,4589,505
61 – 90 วัน1,2402,3503,6505,04913,999
แผนประกันภัยรายปี1,5002,8494,2995,60016,497

เบี้ยประกันภัยสำหรับแผนครอบครัว :
– เบี้ยประกันภัยแบบครอบครัวจะเป็น 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยแบบรายบุคคล ฟรีบุตร 2 คนในวงเงินจำกัดความรับผิด 50% ของความคุ้มครอง การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ที่ระบุในข้อ 1
– กรณีเป็นแบบประกันรายปี ระยะเวลาการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 90 วัน

หมายเหตุ :
– เบี้ยประกันภัยดังกล่าวรวมภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
– ในกรณีกรมธรรม์ประกันภัยแบบครอบครัว หมายถึงผู้เอาประกันภัย คู่สมรส (สูงสุดไม่เกิน 70 ปี) และบุตรที่ร่วมเดินทางไป ด้วยสูงสุด 2 ท่าน ที่มีอายุระหว่าง 1 21 ปี

ข้อยกเว้น :
– การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
– ขณะที่ผู้เอาประกันภัยอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา ยาเสพติด สารเสพติดให้โทษ
– สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย หรือต่อต้านรัฐบาล การประกาศกฎอัยการศึก
– การแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสี จากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆ
– การระเบิดของกัมมันตภาพรังสี หรือส่วนประกอบของนิวเคลียร์ หรือวัตถุอันตรายอื่นใด ที่อาจเกิดการระเบิดในกระบวนการ นิวเคลียร์ได้
– ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม
– ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมการทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
– ขณะที่เกิดขึ้น ณ ประเทศหรืออาณาเขตที่ยกเว้นความคุ้มครอง ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และ/หรือเอกสาร แนบท้าย (ถ้ามี)
– ขณะที่เกิดขึ้นบริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมัน หรือเหมืองใต้ดิน