Sale!

เอเชียประกันภัยรถแท็กซี่ (TAXI) ประเภท 3 เขียว-เหลือง รวม พรบ.

9,841.56 ฿ 9,299.00 ฿

เอเชีย ประกันรถแท็กซี่ส่วนบุคคล (เขียวเหลือง)
(TAXI METER)  ประเภท 3 รวม พรบ.
ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก (ผิดก็ไม่ต้องจ่าย)

รายละเอียด

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน300,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง600,000 บาท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน50,000 บาท (5ที่นั่ง)
ค่ารักษาพยาบาล /คน50,000 บาท (5ที่นั่ง)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่300,000 บาท
หมายเหตุ
รับเฉพาะรถแท็กซี่ (TAXI) ส่วนบุคคล เขียวเหลือง เท่านั้น