Sale!

ทิพยจัดเต็มประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ และ OPD

15,000.00 ฿ 14,500.00 ฿

ทิพยจัดเต็ม 15,000 บาท
ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุส่วนบุคคล และ OPD
เริ่มคุ้มครองตั้งแต่อายุ 15-70 ปี
เรายังมอบส่วนลดเริ่มต้น 500 บาท ให้ทุกกรมธรรม์

รายละเอียด

รายละเอียดความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ (บาท)
แผน Comfort
แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
อายุ
15-40
อายุ
41-50
อายุ
51-60
อายุ
61-70
1. ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน จากการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย
– ผลประโยชน์สูงสุดต่อปี500,000500,000350,000350,000
– ผลประโยชน์สูงสุดต่อโรคหรือต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง100,000100,00050,00050,000
ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล
– ค่าห้องผู้ป่วยปกติ6,0006,0004,0004,000
– ค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU12,00012,0008,0008,000
(จำนวนวันคุ้มครอง ของค่าห้องผู้ป่วยปกติ และค่าห้องผู้ป่วยหนัก รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)
ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าบริการทั่วไป
– ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป (รวมค่าใช้จ่าย การรักษาพยาบาลต่อเนื่องภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล)จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
– ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉิน เนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชม.หลังเกิดอุบัติเหตุ
รวมการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน
6,0006,0006,0006,000
– ค่าบริการรถพยาบาลจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
ค่าธรรมเนียมแพทย์สำหรับการรักษาโดยการผ่าตัด
– ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ (จ่ายตามจริง)จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
– ค่าปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ)จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ หรือค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
– ค่าดูแลโดยแพทย์เจ้าของไข้ 1 ครั้ง/วัน (รวมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน)จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
– ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัด (รวมอยู่ในค่ารักษาพยาบาลทั่วไป)จ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริงจ่ายตามจริง
2. การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้อยู่รักษาตัว ในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม (ผู้ป่วยนอก)
ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก OPD (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี)2,0001,000900500
3. Personal Accident : PA
ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ (อ.บ. 2)
(ขยายความคุ้มครอง ถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
10,00010,00010,00010,000

ช่วงอายุ (ปี)

แผน 1แผน 2แผน 3แผน 4
อายุ
15-40
อายุ
41-50
อายุ
51-60
อายุ
61-70
ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ (บาท) / คน / ปี15,00015,00015,00015,000