มิตรแท้ประกันภัยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สำหรับเคาน์เตอร์ทัวร์

1,500.00 ฿

มิตรแท้ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ใช้ยื่นสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว) สำหรับเคาน์เตอร์ทัวร์ หรือกรณีไม่มีลูกทัวร์ เพื่อให้ความคุ้มครองกับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ตามที่กฏหมายและตามระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ได้กำหนด ไว้  ให้ความคุ้มครองทั้ง  Inbound กับ Outbound

ความคุ้มครอง
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ สูงสุด 1,000,000 บาท

2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 500,000 บาท

เบี้ยประกันธุรกิจนำเที่ยว จำนวน 1,200 บาท
ค่าดำเนินการ พร้อมจัดส่งเอกสาร 300 บาท

สำหรับเคาน์เตอร์ทัวร์ต่างๆ  หรือกรณีไม่มีลูกทัวร์โดยตรง (ส่งต่อ)
(ไม่สามารถแจ้งรายชื่อนักเที่ยวเพื่อให้ความคุ้มครองได้)

ใช้เวลาในการทำกรมธรรม์ประมาณ 1-2 วันทำการ
กรณีเร่งด่วน โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเร่งออกกรมธรรม์

รายละเอียด

ประกันภัยการเดินทางสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว ที่ให้ความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ความคุ้มครองในกรณีผู้เอาประกันภัย เสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ แขนขา สายตา รวมถึงทุพพลภาพถาวร อันเกิดจากอุบัติเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์
ความคุ้มครองจำนวนเงิน
เอาประกันภัย
1.Personal Accident
(การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ)
1,000,000
2.Accidental Medical Expenses
(การรักษาพยาบาลเนื่องจาก การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ)
500,000
(Minimum Deposit Premium / Policy) ( Minimum Insured 100 persons/year ) เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำต่อกรมธรรม์ ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 30 คน ต่อปี1,500
หมายเหต : เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นรวมอากร(0.4%) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) (Subject to VAT & Stamp) และค่าดำเนินการและจัดส่งเอกสาร เรียบร้อยแล้ว
1. ระยะเวลาคุ้มครอง : ตามที่ตกลงทำสัญญา และสูงสุดไม่เกิน 30 วัน
2. กำหนดอายุของผู้เอาประกัน : สูงสุดไม่เกิน 75 ปี ในวันทำสัญญา
ในกรณีที่ ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือ มากกว่า 75 ปี หากบริษัทฯ ได้ทำการตกลงอนุมัติ ) จำนวนเงินผลประโยชน์ ของการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จะเท่ากับ 50% ของจำนวนเงินสูงสุด ที่ปรากฏ ในตารางผลประโยชน์
3. กำหนดความรับผิดชอบสูงสุด : ไม่เกิน 70,000,000 บาท ( เจ็ดสิบล้านบาท ) ต่ออุบัติเหตุ แต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
4. ขอบเขตอำนาจศาล : การตีความภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์ ของกรมธรรม์ฉบับนี้ ให้ตีความตามกฎหมายไทย
5. ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องแจ้งรายละเอียด ทุกการเดินทางที่จัด เช่น สถานที่,จำนวนวันเดินทาง, Flight No. (ในกรณีของการเดินทาง โดยเครื่องบิน), Cruise’s Name (ในกรณี ของการเดินทางโดยเรือ) และจำนวนผู้เอาประกันภัย ในแต่ละครั้ง ให้บริษัทฯ ทราบทุกครั้ง ก่อนการเดินทาง
* ผู้เอาประกันภัยจะต้องเข้าทำการรักษาพยาบาลในทันทีหรือไม่เกิน 24 ชม.จากเวลาเกิดเหตุ