ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

geninsurance

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นประกันภัยอย่างหนึ่งของการประกันภัย นอกเหนือจาก ประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย และประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ที่เป็นที่รู้จักกันดี ประกันภัยเบ็ดเตล็ดให้ความคุ้มครองความเสียหายเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน และความรับผิดตามกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็นการประกันภัยชนิดต่างๆ เช่น

  • ประกันภัยความรับผิด
  • ประกันภัยความซื่อสัตย์
  • ประกันภัยโจรกรรม
  • ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ
  • ประกันภัยเครื่องจักร