ประกันภัยจักรยาน เมืองไทย ปั่นดียกกำลัง8

0.00 ฿

ประกันภัยจักรยาน เมืองไทย ปั่นดียกกำลัง8
สำหรับรถจักรยาน อายุ 1- 3 ปี

คุ้มครอง – คุ้มครองการเสียชีวิต และค่ารักษาพยาบาล
– ผลประโยชน์ชดเชยรายได้รายวัน
– รถจักรยานเสียหายสิ้นเชิง
– ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
– บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

คำอธิบาย

ความคุ้มครองแผนประกันภัย เมืองไทย ปั่นดียกกำลัง8
ความคุ้มครองจำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
แบบที่ 1แบบที่ 2แบบที่ 3
1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จากอุบัติเหตุทั่วไป (อ.บ.1)(ไม่รวมการถูกฆาตกรรม/ทำร้ายร่างกายโดยเจตนา
และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
100,000100,000100,000
2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (อ.บ.1)
(จ่ายเพิ่มจากข้อ 1 อีก)
200,000200,000200,000
3. ผลประโยชน์การรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทั่วไป (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
(ไม่รวมการถูกฆาตกรรม/ ทำร้ายร่างกายโดยเจตน และการขับขี่
หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
10,00010,00010,000
4. ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุ
ในขณะขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย  (ต่อคน/ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
10,00010,00010,000
5. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุในขณะขับขี่
รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)
10,00010,00010,000
6. ผลประโยชน์ความคุ้มครองรถจักรยานเสียหายสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุในขณะ
ขับขี่รถจักรยานคันที่เอาประกันภัย
15,00025,00035,000
7. ผลประโยชน์ชดเชยรายได้รายวัน กรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
ในโรงพยาบาล จากอุบัติเหตุ (สูงสุด 30 วัน / ครั้ง)
500500500
8. บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (Roadside Assistant)ตามเงื่อนไขบริการ
เบี้ยประกันภัยรายปี  (รวมภาษีและอากรแสตมป์)1,3881,5881,788

เงื่อนไขการรับประกันภัย

ท่านจะได้รับ P.A. Medical Card

  • อายุ : ผู้เอาประกันต้องมีอายุระหว่าง 16 – 65 ปี โดยใช้ปีเกิดเทียบกับปีที่ตกลงทำประกันภัย
  • อายุรถจักรยาน: 1-3 ปี
  • อาชีพ: ไม่รับประกันอาชีพดังต่อไปนี้ พนักงานส่งเอกสาร / คนขับรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง / พนักงานขับรถรับจ้างทั่วไป หรือรถโดยสารประจำทาง, รถแท็กซี่ / คนงานก่อสร้าง / กรรมกร / ลูกเรือ / ชาวประมง
เอกสารที่ใช้ในการขอทำประกันภัย
  • ใบคำขอเอาประกันภัย
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • ภาพถ่ายรถจักรยานเต็มคัน (ด้านใด ด้านหนึ่ง)
  • ใบเสร็จที่แสดงราคาซื้อจักรยาน (ราคาสินค้าใหม่)
  • ใบเสร็จแสดงราคาของตกแต่งเพิ่มเติม (ถ้ามี)