กรุงเทพประกันภัยสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์

0.00 ฿

กรุงเทพประกันภัย สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์
(DOCTOR’S PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE)

ให้ความคุ้มครองกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพ ทางการแพทย์ อาจถูกเรียกร้อง ให้รับผิดชอบ ต่อความเสียหาย ที่เกิดขึ้นต่อบุคคลภายนอก ตามความรับผิด ตามกฏหมาย จากการบาดเจ็บทางร่างกาย จิตใจ ตลอดจนการเสียชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งเกิดจากการรักษาหรือความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ

ความคุ้มครองที่ครอบคลุม
1. คุ้มครองการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน จากบุคคลภายนอกซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เอาประกันภัย
2. คุ้มครองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ใช้ในการต่อสู้คดี

คำอธิบาย

การประกันภัยความรับผิด สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์
แผนที่ 1
แผนที่ 2
ความคุ้มครอง1,000,000 บาท / ครั้ง
3,000,000 บาท / ปี
2,000,000 บาท / ครั้ง
6,000,000 บาท / ปี
เบี้ยประกันภัย
กลุ่มที่ 1
อายุรแพทย์ จิตแพทย์ พยาธิแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
แผนที่ 1
แผนที่ 2
10,440 บาท
14,800 บาท
ราคาพิเศษ เบี้ยประกัน กลุ่มที่ 1
9,700 บาท
14,000 บาท
กลุ่มที่ 2
จักษุแพทย์  ศัลยแพทย์ หรือแพทย์ผ่าตัด ทันตแพทย์ แพทย์ หู คอ จมูก รังสีแพทย์
แพทย์รังสีวิทยา แพทย์ทางโลหิตวิทยา แพทย์ทางมะเร็งวิทยา แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ กุมารแพทย์ แพทย์ออร์โธปิดิกซ์
แผนที่ 1
แผนที่ 2
11,600 บาท
16,440 บาท
ราคาพิเศษ เบี้ยประกัน กลุ่มที่ 2
10,800 บาท
15,500 บาท
กลุ่มที่ 3
วิสัญญีแพทย์ สูตินารีแพทย์ ศัลยแพทย์ระบบประสาทและสมอง ศัลแพทย์หัวใจ และทรวงอก
แผนที่ 1
แผนที่ 2
12,890 บาท
18,260 บาท
ราคาพิเศษ เบี้ยประกัน กลุ่มที่ 3
12,000 บาท
17,200 บาท
หมายเหต : เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้น ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว