ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เริ่มต้น 100 คน

3,100.00 ฿

คุ้มภัยประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ใช้ยื่นสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว) เพื่อให้ความคุ้มครองกับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ตามที่กฏหมายและตามระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ได้กำหนด ไว้  ให้ความคุ้มครองทั้ง  Inbound กับ Outbound

ความคุ้มครอง
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ สูงสุด 1,000,000 บาท

2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 500,000 บาท

เบี้ยเริ่มต้น 3,100 บาท สำหรับการทำประกัน 100 คน/ปี

ใช้เวลาในการทำกรมธรรม์ประมาณ 1-3 วันทำการ
กรณีเร่งด่วน โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเร่งออกกรมธรรม์

คำอธิบาย

ประกันภัยการเดินทางสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว ที่ให้ความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ความคุ้มครองในกรณีผู้เอาประกันภัย เสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ แขนขา สายตา รวมถึงทุพพลภาพถาวร อันเกิดจากอุบัติเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์
ความคุ้มครองจำนวนเงิน
เอาประกันภัย
1.Personal Accident
(การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ)
1,000,000
2.Accidental Medical Expenses
(การรักษาพยาบาลเนื่องจาก การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ)
500,000
(Minimum Deposit Premium / Policy) ( Minimum Insured 100 persons/year ) เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำต่อกรมธรรม์ ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100 คน ต่อปี3,100
หมายเหต : เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นรวมอากร(0.4%) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) (Subject to VAT & Stamp) เรียบร้อยแล้ว
1. ระยะเวลาคุ้มครอง : ตามที่ตกลงทำสัญญา และสูงสุดไม่เกิน 15 วัน
2. กำหนดอายุของผู้เอาประกัน : สูงสุดไม่เกิน 75 ปี ในวันทำสัญญา
ในกรณีที่ ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือ มากกว่า 75 ปี หากบริษัทฯ ได้ทำการตกลงอนุมัติ ) จำนวนเงินผลประโยชน์ ของการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จะเท่ากับ 50% ของจำนวนเงินสูงสุด ที่ปรากฏ ในตารางผลประโยชน์
3. กำหนดความรับผิดชอบสูงสุด : ไม่เกิน 150,000,000 บาท ( หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท ) ต่ออุบัติเหตุ แต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
4. ขอบเขตอำนาจศาล : การตีความภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์ ของกรมธรรม์ฉบับนี้ ให้ตีความตามกฎหมายไทย
5. ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องแจ้งรายละเอียด ทุกการเดินทางที่จัด เช่น สถานที่,จำนวนวันเดินทาง, Flight No. (ในกรณีของการเดินทาง โดยเครื่องบิน), Cruise’s Name (ในกรณี ของการเดินทางโดยเรือ) และจำนวนผู้เอาประกันภัย ในแต่ละครั้ง ให้บริษัทฯ ทราบทุกครั้ง ก่อนการเดินทาง
6. ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก (Personal Liability Insurance)
บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกัน สำหรับความเสียหาย ที่ผู้เอาประกัน ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย อันเป็นสาเหตุให้เกิด
1. การบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุแก่บุคคลภายนอก
2. ความเสียหายโดยอุบัติเหตุแก่ทรัพย์ที่สามารถจับต้องได้ของบุคคลภายนอก
* ผู้เอาประกันภัยจะต้องเข้าทำการรักษาพยาบาลในทันทีหรือไม่เกิน 24 ชม.จากเวลาเกิดเหตุ