ประกันภัยรถยนต์ชั้น1สำหรับรถบัส รถโค้ช Bus-Coach

0.00 ฿

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1  รถบัส  รถโค้ช Bus-Coach
สำหรับรถบัสโดยสารประจำทาง (บขส.) รถบัสหรือรถโค้ช

สำหรับการเำดินทาง ท่องเที่ยว ทัศจนาจร
ฯลฯ
สามารถเลือซ่อมศูนย์ (ซ่อมห้าง) หรือซ่อมอู่ประกัน
กับบริษัทประกันภัยชั้นนำของไทย อาทิ
วิริยะ  สินมั่นคง  มิตรแท้  คุ้มภัย MSIG ฯลฯ
ในราคาพิเศษ  ถูกใจ  สบายกระเป๋า  

เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

คำอธิบาย

รายละเอียดต่าง ๆ ของบริการประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1
ทุนประกันรถยนต์ ประมาณ 80-90 เปอร์เซนต์
ความคุ้มครอง ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทประกันภัย
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน300,000 – 2,000,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง1,000,000 – 5,000,000 บาท
รถยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา)
ความเสียหายต่อรถยนต์ตามทุนประกันภัยรถยนต์
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ตามทุนประกันภัยรถยนต์
ความเสียหายส่วนแรก (ต้องจ่ายเพิ่ม กรณีเป็นฝ่ายผิด) ไม่มี หรือตามเงื่อนไขของบริษัท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน50,000 – 200,000บาท (ตามจำนวนที่นั่ง)
ค่ารักษาพยาบาล /คน50,000 – 200,000 บาท (ตามจำนวนที่นั่ง)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่200,000 – 300,000 บาท
ภัยก่อการร้ายเฉพาะบริษัทกรุงเทพประกันภัย
การซ่อมรถยนต์สามารถเลือกซ่อมศูนย์บริการ (ซ่อมห้าง) หรือซ่อมอู่ประกัน