เมืองไทยประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส ไม่มี Deduct ทุน 100,000 บาท

4,900.00 ฿

เมืองไทยประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+ Surprise
ทุนประกัน 100,000 บาท
ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก (NO Deduct)

สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ เอเชีย
รับเฉพาะรถยนต์ญี่ปุ่นเท่านั้น และอายุไม่เกิน 15 ปี

คำอธิบาย

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน500,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง600,000 บาท
รถยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา)
ความเสียหายต่อรถยนต์*100,000 บาท
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ไม่คุ้มครอง
ความเสียหายส่วนแรก (ต้องจ่ายเพิ่ม กรณีเป็นฝ่ายผิด) ไม่มี
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน100,000 บาท (5/7)
ค่ารักษาพยาบาล /คน100,000 บาท (5/7)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่200,000 บาท
หมายเหตุ
รถเก๋ง 7 คน , รถกระบะ 5 คน
คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจาก การชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถแจ้งรายละเอียดคู่กรณีได้