วิริยะประกันรถยนต์ 3+ ทุนประกัน 100,000 บาท ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

6,600.00 ฿


วิริยะ ประกันรถยนต์ประเภท 3+ ทุนประกัน 100,000 บาท
ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท (ผิดก็ไม่ต้องจ่าย)
สำหรับรถเก๋งส่วนตัว รถกระบะ และกระบะบรรทุก ไม่ใช้รับจ้าง หรือให้เช่า

รับรถเก๋งยุโรปด้วย เช่น  BMW  BENZ

คำอธิบาย

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน300,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง1,000,000 บาท
รถยนต์สูญหาย เสียหาย ไฟไหม้ (รถเรา)
ความเสียหายต่อรถยนต์*100,000 บาท
รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ไม่คุ้มครอง
ความเสียหายส่วนแรก (ต้องจ่ายเพิ่ม กรณีเป็นฝ่ายผิด)ไม่มี
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน50,000 บาท (6ที่นั่ง)
ค่ารักษาพยาบาล /คน50,000 บาท (6ที่นั่ง)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่200,000 บาท
หมายเหตุ
รถเก๋ง (ส่วนตัว) รถปิคอัพ รถกระบะ ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้าง หรือ ให้เช่า
คุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันภัย อันมีสาเหตุจาก การชนกับยานพาหนะทางบก และสามารถแจ้งรายละเอียดคู่กรณีได้