ลดราคา!

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 3,000 คน เพิ่มความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

Original price was: 87,000.00 ฿.Current price is: 81,500.00 ฿.

คุ้มภัยประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง สำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ใช้ยื่นสำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว) เพื่อให้ความคุ้มครองกับนักท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ตามที่กฏหมาย และตามระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ได้กำหนดไว้  โดยให้ความคุ้มครองทั้ง  Inbound กับ Outbound

ความคุ้มครอง
1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ สูงสุด 1,000,000 บาท

2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 500,000 บาท

เบี้ย 87,000 บาท ราคาพิเศษ 81,500 บาท เฉลี่ยเพียง 27.17 บาท/คน
แนะนำสำหรับธุรกิจนำเที่ยวที่มีลูกทัวร์เยอะอยู่แล้ว

ใช้เวลาในการทำกรมธรรม์ประมาณ 1-3 วันทำการ
กรณีเร่งด่วน โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเร่งออกกรมธรรม์

คำอธิบาย

ประกันภัยการเดินทาง สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์ ที่ให้ความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ความคุ้มครอง ในกรณีผู้เอาประกันภัย เสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ แขนขา สายตา รวมถึงทุพพลภาพถาวร อันเกิดจากอุบัติเหตุที่มิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์
ความคุ้มครองจำนวนเงิน
เอาประกันภัย
1.Personal Accident
(การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ)
1,000,000
2.Accidental Medical Expenses
(การรักษาพยาบาลเนื่องจาก การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ)
500,000
3.Personal Liability
(ความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก)
200,000
(Minimum Deposit Premium / Policy) ( Minimum Insured 500 persons/year ) เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำต่อกรมธรรม์ ขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 3,000 คน ต่อปี87,000

ราคาพิเศษ สำหรับ จำนวน 3,000 คน/ปี จ่ายเพียง

81,500
หมายเหต : เบี้ยประกันภัยดังกล่าวข้างต้นรวมอากร(0.4%) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) (Subject to VAT & Stamp) เรียบร้อยแล้ว
1. ระยะเวลาคุ้มครอง : ตามที่ตกลงทำสัญญา และสูงสุดไม่เกิน 15 วัน
2. กำหนดอายุของผู้เอาประกัน : สูงสุดไม่เกิน 75 ปี ในวันทำสัญญา
ในกรณีที่ ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือ มากกว่า 75 ปี หากบริษัทฯ ได้ทำการตกลงอนุมัติ ) จำนวนเงินผลประโยชน์ ของการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จะเท่ากับ 50% ของจำนวนเงินสูงสุด ที่ปรากฏ ในตารางผลประโยชน์
3. กำหนดความรับผิดชอบสูงสุด : ไม่เกิน 150,000,000 บาท ( หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท ) ต่ออุบัติเหตุ แต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
4. ขอบเขตอำนาจศาล : การตีความภายใต้ข้อตกลงคุ้มครอง ผลประโยชน์ ของกรมธรรม์ฉบับนี้ ให้ตีความตามกฎหมายไทย
5. ผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย จะต้องแจ้งรายละเอียด ทุกการเดินทางที่จัด เช่น สถานที่,จำนวนวันเดินทาง, Flight No. (ในกรณีของการเดินทาง โดยเครื่องบิน), Cruise’s Name (ในกรณี ของการเดินทางโดยเรือ) และจำนวนผู้เอาประกันภัย ในแต่ละครั้ง ให้บริษัทฯ ทราบทุกครั้ง ก่อนการเดินทาง
6. ความรับผิดตามกฏหมาย ต่อบุคคลภายนอก (Personal Liability Insurance)
บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน ในนามของผู้เอาประกัน สำหรับความเสียหาย ที่ผู้เอาประกัน ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย อันเป็นสาเหตุให้เกิด
1. การบาดเจ็บ โดยอุบัติเหตุแก่บุคคลภายนอก
2. ความเสียหายโดยอุบัติเหตุ แก่ทรัพย์ที่สามารถจับต้องได้ของบุคคลภายนอก
* ผู้เอาประกันภัย จะต้องเข้าทำการรักษาพยาบาล ในทันทีหรือไม่เกิน 24 ชม.จากเวลาเกิดเหตุ