Sale!

มิตรแท้ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 รถแท็กซี่เขียว-เหลือง รวม พรบ.

15,641.56 ฿ 14,900.00 ฿

มิตรแท้ ประกันรถแท็กซี่ส่วนบุคคล (เขียว-เหลือง)
(TAXI METER)  ประเภท 3 รวม พรบ
รอรับกรมธรรม์ได้เลย

รายละเอียด

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน300,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง600,000 บาท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน50,000 บาท (7ที่นั่ง)
ค่ารักษาพยาบาล /คน50,000 บาท (7ที่นั่ง)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่1,100,000 บาท
หมายเหตุ
รับเฉพาะรถแท็กซี่ (TAXI) ส่วนบุคคล เขียว เหลือง ไม่เกิน 10 ปี