ลดราคา!

วิริยะประกันภัยรถแท็กซี่สหกรณ์ ชั้น 3 รวม พรบ.

14,500.00 ฿

วิริยะประกันภัย รถแท็กซี่สหกรณ์ หรือบริษัท
(TAXI- METER)  ประเภท 3  รวม พรบ.

ถ้าไม่แจ้งอุบัติเหตุทันที จะต้องจ่าย EXCESS 3,000 บาท/ครั้ง

โปรโมชั่นพิเศษ ผ่อนผ่านบัตรเครดิตได้สูงสุด 6 งวด ภายในมิถุนายนนี้เท่านั้น

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำประกัน

  • สำเนาเล่มรถยนต์
  • สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกันภัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (คู่กรณี)
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /คน500,000 บาท
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย /ครั้ง10,000,000 บาท
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน / ครั้ง400,000 บาท
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร/คน50,000 บาท (5คน)
ค่ารักษาพยาบาล /คน50,000 บาท (5คน)
วงเงินการประกันตัวผู้ขับขี่500,000 บาท

หมายเหตุ กรณีผู้ขับขี่ไม่แจ้งอุบัติเหตุทันที จะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก ต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก 3,000 บาท/ครั้ง